Persondatapolitik

 

Dataansvar – Relationspsykologen tager din databeskyttelse alvorligt

 

Relationspsykologen behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatabeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan jeg behandler dine data.

I denne politik beskrives, hvordan Relationspsykologen indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger mig digitalt på min hjemmeside, samt når du benytter dig af forskellige ydelser som jeg udbyder.

Når jeg beder dig om at stille dine persondata til rådighed, oplyser jeg dig om, hvilke data jeg behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.
Hvis jeg indhenter data om dig fra andre, fx en myndighed eller samarbejdspartner, oplyser jeg dig om det inden, jeg indhenter dine persondata. Jeg oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver mig adgang til at indhente dine persondata.

 

Kontaktoplysninger
Relationspsykologen er dataansvarlig, og jeg sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Anne Holm Sørgaard
CVR: 39 45 60 60
Telefonnr.: + 45 60 57 56 13
Mail: kontakt@relationspsykologen.dk
Website: www.relationspsykologen.dk

 

Behandling af persondata

 

Jeg indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

 

Jeg indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Hvilke informationer der indhentes og behandles afhænger af formålet, og vil være specificeret nedenfor. Jeg kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis jeg er berettiget eller forpligtet til det efter lovgivningen (fx i relation til journalpligt og bogføringsloven).

 

Indsamling af persondata ved brug af kontaktformular på relationpsykologen.dk

Jeg indhenter og opbevarer persondata om dig i forbindelse med at du kontakter mig via kontaktformularen på www.relationspsykologen.dk. Jeg indhenter dit navn, telefonnummer og mailadresse, sådan at jeg kan besvare din henvendelse. Telefonnummer indhentes for at jeg kan sende dig en kode til at åbne krypterede mails fra mig. Jeg vil opfordre til ikke at skrive personfølsomme oplysninger i Besked-feltet. Oplysningerne benyttes ikke til andre formål end at besvare din henvendelse. De oplysninger du sender, transmitteres til min mail hos Protonmail. Dine kontaktinformationer (navn, email og telefonnummer) lagres krypteret. Oplysningerne om dig slettes senest 30 dage efter din henvendelse, såfremt vi ikke sammen indgår en aftale om videre kontakt.

 

Indsamling til abonnement på nyhedsbreve

Hvis du ønsker at abonnere på nyhedsbreve fra www.relationspsykologen.dk, beder jeg om dit samtykke til behandling af dit din e-mail adresse. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål. Jeg anvender MailChimp, som er en tredjepart, til fremsendelse af nyhedsbreve og sådanne tredjeparter vil alene få overladt dine personoplysninger som databehandler for mig. Da jeg bruger MailChimp, der er placeret i USA, som platform til udsendelse af nyhedsbreve, overføres dine oplysninger dermed til et land uden for EU / EØS. Jeg har indgået databehandleraftale med mailchimp, og MailChimp benytter Standard Contractual Clauses (SCC) som overførselsgrundlag, hvilket er i overensstemmelse med europæisk GDPR-lovgivning, så dine data er sikre hos dem.

Indsamling af persondata og personfølsomme data ved samtaleforløb

Jeg indhenter og opbevarer persondata om dig i forbindelse med vores samarbejde og dit samtaleforløb hos mig.
Som psykolog er jeg forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer. Din privatlivsbeskyttelse som kunde hos mig er derfor et vigtigt element i relationspsykologen.dk daglige drift og mit arbejde som psykolog.

I forbindelse med opstarten af vores forløb vil du modtage grundlæggende information om håndteringen af dine persondata (tavshedspligt, journalisering og journaliseringsform samt opbevaring heraf). Du vil også modtage information om kommunikationsveje dig og mig imellem, som lever op til gældende GDPR-lovgivning, herunder procedurer for booking og ændring af tid, fakturering m.v.

 

Jeg behandler kun relevante persondata

 

Jeg behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante. Det samme gælder omfanget af de persondata, jeg bruger. Jeg bruger fx ikke flere data, end dem, jeg har brug for til det konkrete formål.

Inden jeg behandler dine persondata, undersøger jeg, om det er muligt at minimere mængden af data om dig. Jeg undersøger også, om nogle af de datatyper, jeg anvender, kan bruges i anonymiseret form. Det kan jeg gøre, hvis det ikke indvirker negativt på mine forpligtelser eller den tjeneste eller service, jeg tilbyder dig.

 

Jeg behandler kun nødvendige persondata

 

Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde de fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for min forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, jeg behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

 

Jeg kontrollerer og opdaterer dine persondata

 

Jeg kontrollerer, at de persondata, jeg behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Jeg sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da mine service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder jeg dig oplyse om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele mig dine ændringer.

For at sikre kvaliteten af dine data, har jeg vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

 

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

 

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamlingen, behandlingen og opbevaringen af dine data.

 

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata

 

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre jeg har et lovligt grundlag for at indhente dem. Jeg oplyser dig om et sådant grundlag og om min legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis jeg ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser jeg dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før jeg påbegynder databehandlingen. Hvis jeg har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser jeg dig om dette.

Når jeg i mine ydelser har behov for at behandle data om børn, indhenter jeg samtykke fra en forælder. Jeg kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.

 

Jeg videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

 

Jeg videregiver ikke persondata til andre aktører uden dit samtykke.
Jeg videregiver som udgangspunkt ikke dine persondata til aktører i tredjelande. Da jeg bruger MailChimp, der er placeret i USA, som platform til udsendelse af nyhedsbreve, overføres dine oplysninger dermed til et land uden for EU / EØS.  Jeg har indgået databehandleraftale med mailchimp, og MailChimp sikrer at dataoverførsel sker i overensstemmelse med europæisk GDPR-lovgivning, så dine data er sikre hos dem.

 

Sikkerhed

 

Jeg beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

 

Jeg har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Jeg har fastlagte procedurer for behandling af følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. For at undgå datatab tager jeg løbende back up. Jeg beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

 

Dine rettigheder

 

Du har ret til at få adgang til dine persondata

 

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan jeg oplyse dig om til de data, jeg behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til mig. Kontaktoplysninger finder du øverst.

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

 

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod min videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger jeg for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for mig, og dem, jeg har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis jeg behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden psykolog.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra mig i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod min databehandling, undersøger jeg om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter jeg har modtaget din henvendelse.

Hvis du er uenig i den måde, som jeg behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som jeg behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte mig. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk

Kontakt mig

Ring eller skriv, så vender jeg tilbage hurtigst muligt.

Jeg er på ferie fra d. 24. juni – 17. juli 2022 er derfor ikke at træffe på mail og telefon.

Ring

(+45) 60 57 56 13

Adresse

Odinsvej 12A, 3460 Birkerød

 

Åbent 

Telefon: Man – Tors kl.  8-16.

Jeg kan være optaget – læg gerne en besked, så vender jeg tilbage hurtigst muligt.

Share This